Voorwoord

Actuele ontwikkelingen, zoals de energietransitie, klimaatverandering en toenemende woningbehoefte, zijn van grote invloed op het landschap van Noord-Holland. In de Omgevingsvisie NH2050 staat de ambitie van de provincie Noord-Holland ten aanzien van het gebruik van de leefomgeving verwoord: het gaat om het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen, onder voorwaarde van behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. Het benoemen, behouden en versterken van de unieke kwaliteiten van de diverse landschappen en de cultuurhistorie is hierbij van groot belang. De borging van ruimtelijke kwaliteit op (boven)regionaal niveau is een belangrijke kerntaak van de provincie.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland beschikken over meerdere ruimtelijke instrumenten, die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van plannen en daarmee helpen om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te borgen. Eén van die instrumenten is de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO). De ARO adviseert Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe plannen die grote impact hebben op het landschap. Denk aan de aanleg van zonneakkers of een nieuwbouwwijk aan de rand van een dorp of stad. Deze commissie, die eind 2010 in het leven is geroepen, is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen met een brede kennis op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. Plannen worden steeds vaker in een vroeg planstadium aan de ARO voorgelegd. De ARO krijgt daardoor de gelegenheid om daadwerkelijk bij te dragen aan kwaliteitsverbetering, wat goed is voor alle partijen die bij het plan betrokken zijn. Met het oog op de Omgevingsvisie NH2050, de Omgevingsverordening en de komst van de Omgevingswet bekijken we in 2020 hoe de instrumenten ruimtelijke kwaliteit, waaronder de ARO, ook in de toekomst optimaal ingezet kunnen worden.

De commissie neemt in het jaarverslag de gelegenheid om de planbespreking in een wat breder perspectief te zetten. Wat betreft het aantal voorgelegde plannen en uitgebrachte adviezen was 2019 een mager jaar. In de analyse op de volgende pagina wordt daar nader op ingegaan. Mede op basis van de adviezen gaan de ARO-leden met elkaar in gesprek over ruimtelijke kwaliteit en de rol van de ARO.

Ik wens u veel plezier bij het lezen en bekijken van het ARO Jaarverslag 2019.

Tom Smeelen,
ambtelijk voorzitter ARO